Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Informator dla rodzica.

Kształcenie specjalne

Uczniowie z niepełnosprawnością mają pełne prawo do kształcenia się w środowisku rówieśniczym. Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy, do potrzeb uczniów, które wynikają z diagnozy oraz orzeczenia.

            Szkoła dwa razy w roku szkolnym prowadzi wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka (WOPFU), aby systematycznie ewaluować podejmowane działania oraz na bieżąco dostosowywać formy pomocy tak, by dziecko mogło jak najlepiej się rozwijać. Dyrektor szkoły informuje rodziców o terminie, w których odbywa się zebranie zespołu dokonującego tej oceny. Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu zespołu.

            W momencie, gdy uczeń zostaje objęty kształceniem specjalnym, szkoła rozpoczyna proces przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Szkoła planuje odpowiednie oddziaływania wobec uczniów, ale też w zakresie współpracy z rodzicami. Dyrektor informuje rodziców o terminie spotkania zespołu opracowującego IPET, aby rodzice mogli uczestniczyć w spotkaniu tego zespołu. Program IPET może być modyfikowany w dowolnym momencie edukacji ucznia.

            W ramach nauki w szkole uczniowie z niepełnosprawnością korzystają z dwóch godzin rewalidacji ze specjalistą, zgodnie z rodzajem niepełnosprawności i potrzebami rozwojowymi. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym mają możliwość korzystać także z zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            Z uwagi o komfort nauki i kształtowanie środowiska szkolnego tak, aby nasi uczniowie mogli jak najbardziej optymalnie się rozwijać i rozwijać swoją samodzielność, szkoła zatrudnia nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasach, do których uczęszcza uczeń z niepełnosprawnością. Zadaniem nauczyciela współorganizującego kształcenie jest wspieranie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju, ale również podejmowanie działań w całej klasie oraz wśród innych uczniów – jest to podyktowane chęcią zadbania o jak najlepsze wsparcie dla ucznia z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania w klasie i szkole.

Nauczanie indywidualne

            Nauczanie indywidualne dotyczy uczniów, którzy z uwagi na stan zdrowia nie mogą realizować obowiązku szkolnego na terenie szkoły. Uczniowie uczą się wtedy w domu, a gdy ich stan zdrowia jest na tyle dobry, że mogą wrócić do szkoły, orzeczenie o nauczaniu indywidualnym się zawiesza.

            Jeśli stan zdrowia uczniów pozwala na uczęszczanie do szkoły, ale występują pewne trudności zdrowotne (fizyczne, psychiczne) czy w zachowaniu, uczniowie mogą mieć dostosowane warunki prowadzenia zajęć, w tym oddzielnie od klasy, w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Taka forma pomocy dziecku zostaje wdrożona, kiedy wszystkie inne formy pomocy nie są wystarczające.

            Uczniowie z niepełnosprawnościami nie muszą być objęci nauczaniem indywidualnym, aby korzystać z nauki w mniejszej grupie osób, o ile wynika to z potrzeb dziecka, diagnozy oraz zostaje uwzględnione w IPET.          

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

            Uczniowie obejmowani są pomocą psychologiczno-pedagogiczną na wniosek (w tym ustny) wielu osób, w tym m.in.: nauczycieli, wychowawcy, specjalistów, rodziców, opinii, ale również samych uczniów. Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadza wiele różnych form pomocy. Nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, konsultacji i porad.

            Szkoła na bieżąco będzie prowadzić szeroko zakrojone globalne działania pomocowe. Zamierzamy kształtować u naszych uczniów umiejętności uczenia się, chcemy szkolić radę pedagogiczną w tym zakresie, organizować będziemy ćwiczenia oraz zadania domowe oparte o techniki efektywnej nauki. Podobne działania podejmowane będą w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

Kształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna regulowana jest poprzez następujące dokumenty*:

 • 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1578)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz.1113)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) – czas trwania zajęć rewalidacyjnych, organizacja oddziałów specjalnych, integracyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 204 z późn zm.) – tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 703) – tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017r. poz. 1616)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1656)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r., poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r., poz. 532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1643)
Załączniki:
Pobierz plik (plakat_edukacja-wlaczajaca_men.pdf)Plakat MEN - edukacja włączająca[ ]282 kB